ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาจังหวัดนครปฐม ด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดไปด้วยกัน"

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ในการนี้ จังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนและตามความเป็นจริง ดังนี้
แบบสอบถามนี้ ประกอบไปด้วย 8 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำอธิบายของแบบสำรวจฯ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 5 ด้านสังคม
ส่วนที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 7 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


แบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้


แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐม ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-RkdnAq06PKVcU8YU1Rp4WKwx4CAXbv_QVxBSRKDSdAjeA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

แบบฟอร์มสำรวจปัญหา ความต้องการ ของประชาชนเชิงพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
https://docs.google.com/forms/d/1rRTctoKjyl4dcHFOZghqza5nFLnJP824XYZuFphraM4/viewform?edit_requested=true

สอบถาม