ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีคำสั้งแต่งตั้งให้
นายทองดี มิ่งขวัญ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓