ข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดที่ตั้งจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 58 กิโลเมตร และเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าของจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี) มีพื้นที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,355,204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของพื้นที่ประเทศ และจัดอยู่ในลำดับที่ 62 ของประเทศ

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

สอบถาม