ข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิอากาศ
          มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือนพฤษภาคม 39 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 807.6 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์
สอบถาม