ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร

จังหวัดนครปฐม มีประชาชน จำนาน 720,337 คน