ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข้อมูลพื้นฐาน
 
วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
 
 

          อาชีพของชาวนครปฐมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของคนแต่ละกลุ่ม คือ คนไทยจะมีอาชีพทำนาและเป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม คนไทยเชื้อสายจีนจะทำสวนผักผลไม้ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ตั้งร้านในตลาดชุมชน และเมืองใหญ่ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมคนไทยเชื้อสายลาวจะ
ทำนา และทำไร่ปลูกพืชในที่ตอนแถบอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูม

          คนในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้เนื่องด้วยการอพยพเข้ามาในไทยของชาวจีนจากประเทศจีนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มักจะมาทางเรือ เส้นทางอ่าวไทย และเข้ามาตามลำแม่น้ำสำคัญ ๆ ได้แต่งงานกับคนไทยมีลูกและหลาน จนกระทั่งถึงทุกวันนนี้ คนไทยเชื้อสายจีนมักมีฐานะดี เพราะมีความสามารถในประกอบธุรกิจใหญ่น้อยเนื่องด้วยมีความขยันขันแข็งมีบทบาททางเศรษฐกิจของจังหวัดสูงกว่าคนไทยกลุ่มอื่น ๆ

         คนไทยเชื้อสายต่าง ๆ นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังสืบทอดประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของตนเองอยู่ คนไทยเชื้อสายจีนจะมีประเพณีไหว้เจ้า    
บรรพบุรษ ก่อให้เกิดประเพณีตรุษจีน สารทจีน กินเจ ส่วนคนไทยเชื้อสายลาวโซ่งจะมีประเพณีใหว้แถนหรือเทวดา ไหว้ผีบรรพบุรุษ หรือเช่นผีเรือน ประเพณีใหว้ศาลประจำหมู่บ้าน และประเพณีทำขวัญ นอกจากนั้นจะมีประเพณีแต่งงาน และทำศพที่แรกต่างกันออกไปในแต่ละหมู่บ้าน และกลุ่มอีกด้วย ลาวครั่งจะมีประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ชนทุกกลุ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความรักและสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงอยู่ร่วมกันด้วยปกติสุข

 

คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
58
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11342
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022020
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม