ข้อมูลพื้นฐาน
วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม

          อาชีพของชาวนครปฐมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของคนแต่ละกลุ่ม คือ คนไทยจะมีอาชีพทำนาและเป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม คนไทยเชื้อสายจีนจะทำสวนผักผลไม้ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ตั้งร้านในตลาดชุมชน และเมืองใหญ่ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมคนไทยเชื้อสายลาวจะ
ทำนา และทำไร่ปลูกพืชในที่ตอนแถบอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูม

          คนในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้เนื่องด้วยการอพยพเข้ามาในไทยของชาวจีนจากประเทศจีนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มักจะมาทางเรือ เส้นทางอ่าวไทย และเข้ามาตามลำแม่น้ำสำคัญ ๆ ได้แต่งงานกับคนไทยมีลูกและหลาน จนกระทั่งถึงทุกวันนนี้ คนไทยเชื้อสายจีนมักมีฐานะดี เพราะมีความสามารถในประกอบธุรกิจใหญ่น้อยเนื่องด้วยมีความขยันขันแข็งมีบทบาททางเศรษฐกิจของจังหวัดสูงกว่าคนไทยกลุ่มอื่น ๆ

         คนไทยเชื้อสายต่าง ๆ นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังสืบทอดประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของตนเองอยู่ คนไทยเชื้อสายจีนจะมีประเพณีไหว้เจ้า    
บรรพบุรษ ก่อให้เกิดประเพณีตรุษจีน สารทจีน กินเจ ส่วนคนไทยเชื้อสายลาวโซ่งจะมีประเพณีใหว้แถนหรือเทวดา ไหว้ผีบรรพบุรุษ หรือเช่นผีเรือน ประเพณีใหว้ศาลประจำหมู่บ้าน และประเพณีทำขวัญ นอกจากนั้นจะมีประเพณีแต่งงาน และทำศพที่แรกต่างกันออกไปในแต่ละหมู่บ้าน และกลุ่มอีกด้วย ลาวครั่งจะมีประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ชนทุกกลุ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความรักและสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงอยู่ร่วมกันด้วยปกติสุข

 

สอบถาม