ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-03-30] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ,ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม