ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-18] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางเลน หมุ่ที่ 1 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม