ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-05-20] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลตายาย หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่, ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม