ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-08-02] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม