ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-08-03] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเชิงเลน หมู่ที่ 10 ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม