ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-09-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0061 บ้านทัพหลวง - บ้านบ่อพลับ ตำบลทัพหลวง,ตำบลนครปฐม,ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม