ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-06-18]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 11,9,10 ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน