อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-04-27]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,460 ตารางเมตร ถนน อบจ.นฐ. 0030 บ้านหัวถนน-บ้านทุ่งผักกูด ต.ดอนพุทรา ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม