อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-06-11]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0028 บ้านศรีมหาโพธิ์-บ้านลานแหลม ต.ศรีมหาโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี