ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-02] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดทำงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม