ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-12-15] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม