ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัด อบจ.,สำนักงานเลขานุการ อบจ.,กองช่าง,กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสาธารณสุขและกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 25 รายการ