ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-01-27] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม