ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
รวมกฏหมาย
 
กฎหมาย อปท
 
เงินเดือน 55
พรก.ค่าตอบแทน+เงินเดือนนายก
พรบ. การเลือกตั้ง
พรบ. ความรับผิดทางละเมิด
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปราม
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง