กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์