ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
 
พระราชบัญญัติกฏหมาย อปท.
 
พรบ. การทวงถามหนี้ 2558
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2558
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) 2557
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖). พ.ศ.2558
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) 2558
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) 2558
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) 2557
พรบ.กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) 2557
พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557
พรบ.การถวายความปลอดภัย 2557
พรบ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 2557
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
พรบ.ความลับทางการค้า (ฉ.2) 2558
พรบ.จราจรทางบก (ฉ.9) 2557
พรบ.จราจรทางบก (ฉ.10) 2557
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) 2557
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557
พรบ.ลิขสิทธิ์ (ฉ.2) 2558
พรบ.ลิขสิทธิ์ (ฉ.3) 2558
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉ.2) 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภา อบจ. รองประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และกรรมการสภา อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
138
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12923
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1005574
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม