สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบถาม