ประชาสัมพันธ์สภา

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564