กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี 129 ปี อัฏฐมีบูชา
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี 129 ปี อัฏฐมีบูชา ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ทรงคุณค่า ให้คงอยู่สืบไป
สอบถาม