กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา อบจ. ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการประชาคมท้องถิ่นและการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นครปฐม
สอบถาม