กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/256 โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ที่ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
สอบถาม