กิจกรรม
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้สนับสนุนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย และช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอย่างดียิ่ง