กิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น. นางสาวปทุมมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สอบถาม