กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 13 กุุมภาพันธ์ 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม