กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ลงนามข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, นายนเรศ มณีเทศ ผอ.รพ.นครชัยศรี, นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ, นางดรุณี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และนางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม จำนวน 3 โครงการ
สอบถาม