กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ป.ป.ช. จังหวัดนครปฐม ได้มาจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธื์ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี และสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม