กิจกรรม
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมาบแค ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม
สอบถาม