กิจกรรม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม
สอบถาม