กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ของ อบจ.นครปฐม และพิจารณาร่างคำสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปาก ภายใต้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่
สอบถาม