กิจกรรม
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, สมาชิกสภาฯ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม โดยใช้งบประมาณจากทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เป็นเงินจำนวน 462,930 บาท ให้แก่ รพ.สต. จำนวน 19 แห่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้านต่างๆ มีการเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้น ลดภาวะการติดเตียงหรือพิการซ้ำซ้อน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนหรือทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด เพื่อใช้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ในการนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม, ผอ.รพ.สามพราน,ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี นายอำเภอสามพราน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อมอบกายอุปกรณ์และเยี่ยมเยือนผู้ใช้กายอุปกรณ์และผู้ดูแล พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพของที่อยู่อาศัย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่ให้เหมาะสมแก่ผู้อาศัยที่อยู่ในภาวะติดเตียงหรือพิการซ้ำซ้อน
สอบถาม