กิจกรรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการลงนาม อบจ.นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม กับหน่วยงาน ดังนี้ 1. ทต.ศีรษะทอง 2. ทต.นครชัยศรี 3. ทต.ดอนยายหอม 4. อบต.บัวปากท่า 5. อบต.หินมูล 6. อบต.คลองนกกระทุง เพื่อนำไปพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สอบถาม