กิจกรรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลัง จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.2567 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุทุกชมรมในจังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ร่วมกันเสนอแนะ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
สอบถาม