กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์  จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน  ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน  เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองจำนวน 3 สาย  ได้แก่  1. สายคลองรางทอง  หมู่ที่ 8  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 21  2. สายคลองบางน้อย  หมู่ที่ 12  และ 3. สายคลองชลประทาน (คลองบางหลวง) หมู่ที่ 20