อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม