กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม