กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม