กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ของจังหวัดนครปฐม  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
โดยมี พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์