กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ของจังหวัดนครปฐม  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
โดยมี พิธีถวายพระพระชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม