กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสวัสดี   โรงแรมริเวอร์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม