กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ ซุ้มพุทธมามกะ  องค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม