กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม