กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2/2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม