กิจกรรม

อบจ. นครปฐมจัดการประชุมสภา อบจ.นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562

อบจ. นครปฐมจัดการประชุมสภา อบจ.นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม