กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม และเข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม